Temraj s.r.o.


Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 platný od 1.4.2010

 

A. Všeobecná ustanovení:

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené u firmy TEMRAJ s.r.o..se sídlem Praha 8, K Březince 377/8, provozovna Husova 353, 250 01 Brandýs nad Labem.

Všechno zboží zakoupené u firmy TEMRAJ s.r.o. je předáno odběrateli s daňovým dokladem a kopií dodacího listu, který současně slouží jako záruční list. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje odběratel podpisem na kopii dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, je převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zboží v druhu a množství, případně pokud je v záručním listu chybně vypsaná specifikace zboží, nebo pokud odběratel ke zboží neobdržel dodací list, je povinen nejpozději do 72 hodin zaslat prokazatelným způsobem písemnou zprávu adresovanou na provozovnu TEMRAJ s.r.o. Husova 353, 250 01 Brandýs nad Labem, kde bylo zboží předáno.Pokud tak odběratel neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

B. Záruční podmínky:

1. Na veškeré zboží prodávané společností TEMRAJ s.r.o. se poskytuje záruka dle platné zákonné úpravy ode dne převzetí zboží.

 2. Odběratel je povinen se při používání zboží a při pokládce řídit doporučenými pravidly, které jsou uvedeny v "Technické specifikaci" a přiloženými informacemi. Odběratel svým podpisem na kopii dodacího listu potvrdí, že byl seznámen s jejím obsahem.

3. K vyřízení reklamace je třeba, aby odběratel vyplnil Reklamační protokol a předal, /popř. prostřednictvím elektronické pošty/ prodávajícímu. Uvedl zjištěné vady a podrobně popsal jak se projevují.

4. Pokud se prokáže, že jde o vadu, kterou nelze odstranit, má odběratel právo na výměnu zboží nebo přiměřenou slevu z ceny výrobku.

5. Při výměně zboží trvá původně uzavřená smlouva mezi prodávajícím a odběratelem, proto ani jedné straně nevzniká nárok na vyrovnání případného cenového rozdílu.

6. Prodávající bude kontaktovat odběratele do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

7. Oprávněná reklamace musí být vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uznání, pokud se prodávající s odběratelem nedohodnou jinak .Po tuto dobu neběží záruční doba.

8. Pokud odběratel dosud neuhradil prodávajícímu cenu za reklamované zboží, je prodávající oprávněn přerušit reklamační řízení až do doby zaplacení zboží.

9. Pokud není mezi odběratelem a prodávajícím dohodnuto jinak, postupuje se při vyřizování reklamace podle Obchodního zákoníku nebo Občanského zákoníku.

10. Zakoupené zboží lze reklamovat jen před zabudováním a dle INFO o výrobku na paletě.

11. K uplatnění reklamace je třeba předložit ? řádně vyplněný prodejní doklad, dodací list s datem odběru zboží bez přepisování a reklamační protokol.

C. Záruka se nevztahuje:

1.  Na vady vzniklé v důsledku neodborné manipulace se zbožím, na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

2.  Na vady způsobené nesprávnou pokládkou nebo nedodržením ?Technické specifikace?.

3.  Na barvu a rovnoměrnost struktury přírodních surovin, stejně tak na tzv. výkvěty, které nemají vliv na technické vlastnosti dlažby ani jakost.

4. Na vady způsobené neodstraněním ocelové pásky.

5. Na vady způsobené znečištěním povrchu dlažby, zejména zeminou, mulčovací kůrou, olejem atd.

6. Na vady vzniklé při přepravě v případě nedostatečného kurtování.

7. Na vady vzniklé působením chemických látek na bázi sloučenin chlóru.Dlažba je odolná působení chemických rozmrazovacích látek ale musí být dodrženy nejvyšší přípustné dávky na plošnou jednotku dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., příloha č.7. 

D. Závěrečná ustanovení:

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 14.2010. Reklamační řád je volně k dispozici každému zákazníkovi na provozovně společnosti TEMRAJ s.r.o.

Tímto reklamačním řádem se ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti pro vyřizování reklamací v záruce zboží.

 

 Pavel VÁGNER - jednatel

  Ing. Josef JINDRA - jednatel

 


Vyhledávání

Nákupní košík

(přejít přímo na obsah stránky)

Zboží celkem: 0 ks
Cena celkem: 0,- Kč
(cena bez DPH)
otevřít košík


Vytvořeno v eline   © 2007