Temraj s.r.o.


Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou dle § 273 zákona č.513/1991 Sb.,obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených společností TEMRAJ s.r.o. jako prodávajícím ( dále jen "prodávající") v rámci její podnikatelské činnosti. Jakékoli odchylky od těchto obchodních podmínek musí být dohodnuty písemně v kupní smlouvě. Jiná ujednání v příslušné kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Znění těchto obchodních podmínek je vydáno v tištěné podobě a je dále veřejně přístupné na internetových stránkách prodávajícího www.temraj.cz (dále "Webová stránka") v odkazu Obchodní podmínky.

1. SMLOUVA

1.1 Režim právního vztahu:

Dodání a převod vlastnického práva ke zboží se uskutečňuje na základě jednotlivých kupních smluv, které budou uzavírány formou písemných objednávek kupujícího s jejich následným přijetím prodávajícím, jak je dále blíže popsáno v těchto obchodních podmínkách. Každá takto jednotlvě uzavřená kupní smlouva zakládá samostatný právní vztah, který se bude kromě ujednání v příslušné kupní smlouvě řídit těmito obchodními podmínkami.

2. ZBOŽÍ

2.1 Zboží:

Zboží, které bude předmětem jednotlivých kupních smluv, jeho jednotlivé druhy, názvy a ceny jsou uvedeny v prospektu prodávajícího (dále jen "Prospekt"), jehož aktuální verze bude vždy veřejně přístupná na Webové stránce prodávajícího v odkazu Prospekt nebo k dispozici v tištěné podobě. Pro účely objednávání zboží kupujícím se za aktuální vždy považuje Prospekt uvedený na Webové stránce. Zboží tvoří především výrobky vyráběné prodávajícím, ale v nabídce může být zařazeno též zboží jiných výrobců, u něhož může být odlišný zejména režim záruky.

2.2 Výstavní vzorky:

Prodávající a kupující mohou sjednat, že prodávající v určitém místě u kupujícího (provozovna apod.) instaluje bezúplatně vzorky sortimentu výrobků prodávajícího. V takovém případě instalované vzorky zůstávají vlastnictvím prodávajícího. Kupující je povinen zabezpečit ochranu těchto vzorků proti poškození, odcizení, ztrátě, zničení nebo prodání. Pokud kupující tento závazek nesplní, je povinen prodávajícímu uhradit za vzorky paušální peněžitou částku, jejíž výše a lhůta splatnosti budou dohodnuty v příslušné smlouvě.

3. OBJEDNÁVKA

3.1. Objednávka:

Kupující je povinen zboží objednávat vždy formou písemné objednávky či on-line prostřednictvím objednávkového formuláře na Webové stránce (dále jen "Objednávka").

Písemná objednávka musí obsahovat:

a) přesné určení kupujícího jeho obchodní firmou (názvem nebo jménem), adresou sídla(místa podnikání nebo bydliště) a identifikačním číslem (datem narození),

b) označení druhu objednávaného zboží s uvedením jeho slovního obchodního označení dle prospektu nebo jeho specifikaci

c) uvedení konkrétní požadované varianty zboží, pokud je zboží nabízeno ve více variantách a konkrétní varianta nevyplývá přímo ze slovního anebo číselného označení dle předchozího bodu

d) uvedení množství zboží a požadovaný termín dodání

4. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

4.1 Přijetí objednávky:

Přijetí písemné závazné Objednávky potvrdí prodávající kupujícímu potvrzením (dále jen "Potvrzení") zpravidla do tří pracovních dnů po doručení Objednávky prodávajícímu. Doručením Potvrzení (písemně, e-mailem, faxem) je uzavřena kupní smlouva dle Objednávky, pokud kupující před tím Objednávku neodvolal.Kupující je oprávněn odvolat svou Objednávku pouze způsobem a za podmínek uvedených v čl. 8.6 těchto podmínek.

5. TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ

5.1 Termín dodání:

Termín dodání zboží určí prodávající v Potvrzení. Prodávající se snaží respektovat termín požadovaný kupujícím, sám je však limitován příznivými klimatickými podmínkami, tedy nijak negarantuje možnost vyhovět požadavku kupujícího v Objednávce. Pokud kupující nesouhlasí s termínem dodání, jak jej v Potvrzení určí prodávající, musí svůj nesouhlas sdělit prodávajícímu do 24 hodin od doručení Potvrzení, jinak platí, že byl sjednán termín dodání určený v Potvrzení.

5.2 Způsob dodání:

Prodávající uskuteční dodání zboží tím, že kupujícímu umožní nakládat se zbožím v Místě dodání (čl. 6 těchto Podmínek). Zajišťuje-li dopravu zboží prodávající, je povinen kupující zajistit vykládku zboží na vlastní nebezpečí v Místě dodání z dopravního prostředku, jímž bylo dopraveno; kupující je povinen v těchto případech stanovit Místo dodání tak, aby bylo neproblematicky přístupné dopravní technice, kterou je zboží dopravováno. Zajišťuje-li si dopravu zboží kupující, je dodání uskutečněno naložením zboží na dopravní prostředek k tomu určený kupujícím v Místě dodání.

6. MÍSTO DODÁNÍ

6.1 Místo dodání:

Místem dodání se vždy rozumí místo provozovny společnosti TEMRAJ s.r.o. v Brandýse nad Labem,kde kupující vždy zboží přebírá i v případech, že ho zastupuje dopravce.

7. CENA ZBOŽÍ A DOPRAVY

7.1 Cena zboží:

Kupující je za dodané zboží povinen platit prodávajícímu ceny uvedené v ceníku prodávajícího, a to dle stavu platného v době expedice zboží (předání zboží prvnímu přepravci k dodání kupujícímu či převzetí zboží kupujícím v místě dodání). Cena palet a ostatních obalů, na nichž je zboží loženo, však není v Ceně zboží zahrnuta a bude účtována zvlášť dle dále uvedených podmínek. Vždy platí, že zboží je dodáváno bez dopravy pokud není domluveno jinak. Nejpozději převzetím zboží kupující potvrzuje akceptaci Ceny zboží, pokud k ní nedošlo smlouvou již dříve.

7.2 Úprava Ceny zboží:

V případě zvláštních požadavků kupujícího na některé vlastnosti zboží, například na atypické barevné provedení nebo povrchovou úpravu zboží, které kupující uvedl v Objednávce, bude výše Ceny zboží stanovena prodávajícím v Potvrzení na základě kalkulace, při které se bude vycházet mimo jiné i z množství objednaného zboží a druhů úprav.Pokud kupující nesouhlasí s takto stanovenou Cenou zboží, jak ji v Potvrzení určí prodávající, musí svůj nesouhlas sdělit prodávajícímu do 24 hodin od doručení Potvrzení, jinak platí, že byla sjednána v Potvrzení uvedená Cena zboží.

7.3 Doprava:

Společnost TEMRAJ s.r.o. nevlastní dopravu a proto ji vždy zajišťuje kupující.V případě požadavku kupujícího na dopravu společnost TEMRAJ s.r.o. ve výjimečných případech dopravu zprostředkovává a je účtována vedle ceny zboží. Cena je odsouhlasená kupujícím po dohodě s dopravcem. Nejpozději převzetím zboží kupující potvrzuje akceptaci ceny dopravy, pokud k ní nedošlo smlouvou již dříve.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Smluvní strany se dohody v souladu s ustanovením § 450 odst. 1 Obchodního zákoníku, že kupující je vždy povinen zaplatit prodávajícímu Cenu zboží před dodáním zboží, ledaže bude výslovně sjednáno jinak.

8.2 Pokud kupující nezaplatí Cenu zboží nejpozději před Termínem dodáním zboží, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3 Pokud podle ujednání v kupní smlouvě má kupující zaplatit prodávajícímu Cenu zboží až po dodání zboží, je v takových případech povinen zaplatit v termínu splatnosti, uvedeném na daňovém dokladu (faktuře), který mu prodávající předá současně s dodáním zboží či kdykoli poté.

Jakýkoli peněžitý závazek kupujícího podle příslušné kupní smlouvy anebo těchto obchodních podmínek je splněn:

a) připsáním částky na účet prodávajícího vedený u banky

b) vyplacením částky prodávajícímu v hotovosti,

c) úhradou platební karty na účet vedený u banky a připsáním částky na účet prodávajícího.

8.4 Pokud bude kupující v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku vůči prodávajícímu, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8.5 V případě, že kupující má zájem zrušit Objednávku (a tím i kupní smlouvu, pokud již byla uzavřena) jednostranně bez písemné dohody s prodávajícím (dále jen "Storno"), je v takovém případě povinen prodávajícímu zaplatit odstupné - dále jen storno poplatek, jehož výše je stanovena procentní sazbou z Ceny zboží v závislosti na době zrušení Objednávky takto:

a) Storno 15 a více dnů před smluvním Termínem dodání zboží - 0 % z Ceny zboží,

b) Storno 14 - 8 dní před smluvním Termínem dodání zboží - 5 % z Ceny zboží,

c) Storno 7 dnů před smluvním Termínem dodání zboží a po smluvním Termínu dodání zboží - 20 % z Ceny zboží, nejvýše však 50 000, - Kč.

Tímto ujednáním nejsou dotčeny případné nároky prodávajícího na případně již vzniklé smluvní sankce či na náhradu škody.

9. DALŠÍ PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

9.1 Obaly a Záloha na obal:

Pokud není domluveno jinak, prodávající zajistí kupujícímu předání zboží v Místě dodání na paletách.

Prodávající dodává zboží:

a) na paletách s označením ?prostá" o rozměr 120 x 80 cm, hmotnost 30 kg/ks

b) záloha na 1 ks palety je 200,- Kč a jsou vratné.

c) kupující je povinen zaplatit prodávajícímu vedle Ceny zboží i vratnou zálohu na cenu palety

d) kupující je oprávněn na vlastní náklady vrátit nepoškozené palety ve lhůtě 6 měsíců od dodání zboží. Současně s vrácením palet musí kupující předložit původní průvodní doklad ke zboží (tj. kopii dodacího listu, příp. faktury zakázky, ke které navrácené palety příslušely)

e) pokud jsou palety nepoškozené, řádně a včas vráceny prodávajícímu, je prodávající povinen vyplatit kupujícímu jím zaplacenou zálohu na obal v plné výši zpět.Záloha na obal /palety/ dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů /dále ZoDPH/ se DPH na vratné obaly neúčtuje. Obaly se řídí mimo jiné § 13 odst. 8, písm. e) ZoDPH. Prodávající je povinen přijmout zpět pouze označené a nepoškozené Obaly /palety/, způsobilé k dalšímu použití k expedici zboží prodávajícím; Obaly poškozené je prodávající oprávněn odmítnout k převzetí a je oprávněn si zálohu za ně uhrazenou ponechat jako kupní cenu za znehodnocený Obal. Použité Obaly je kupující povinen při vrácení připravit tak, aby byla možná strojní manipulace s nimi, tj. neseskládané do sebe.

9.2 Prodej a balení dlažeb:

Prodej dlažby, je realizován po jednotlivých kusech, ucelených vrstvách na paletě nebo po celých paletách. U dlažeb na terasy jsou jednotlivé kusy v balení proloženy polyetylenovým vymezovačem k zabránění její poškození.

9.3 Zajištění zboží při přepravě:

Palety jsou pro účely přepravy přepáskovány plastovou páskou, která zajišťuje zboží při nakládce a jeho expedici. Pro zabezpečení kvalitní přepravy zboží je náklad na vozidle nutno navíc zajistit tzv. kurtováním. Na uvedené je kupující tímto výslovně upozorněn! V případě nedostatečného kurtování (nebo v případě nedodržení tohoto opatření) ze strany kupujícího nebo kupujícím smluvně zajištěného dopravce neodpovídá prodávající za žádné eventuální poškození zboží při takovéto přepravě a platí, že neodpovídá za žádná mechanická poškození zboží (zejména výskyt prasklin výrobků), která budou zjištěna po zahájení přepravy zboží; v těchto případech platí, že zboží bylo dodáno prodávajícím v bezvadném stavu a k jeho poškození došlo až dopravou, leda by kupující jednoznačně prokázal opak, tj. že příslušná poškození se vyskytovala na zboží již v době dodání, tj. při jeho nakládce.

9.4 Poškození přepravovaného zboží:

V případě, že dojde k mechanickému poškození zboží i při dodržení povinnosti kurtování dle předchozího odstavce, je kupující povinen provést fotodokumentaci naloženého zboží ihned po doručení dodávky na místo a tuto fotodokumentaci neprodleně zaslat prodávajícímu. Odpovědnost za vady bude pak řešena standardním způsobem dle Reklamačního řádu prodávajícího a dle zákona.

9.5 Doporučené skladování zboží:

Prodávající doporučuje omezit skladování zboží od jeho dodání prodávajícím do doby jeho užití (v rámci realizace stavebních prací) jen na nezbytně nutnou dobu. Za případné škody a vady vzniklé na zboží nepřiměřeně dlouhým nebo nevhodným skladováním prodávající neodpovídá (např. výkvěty).

9.6 Převzetí zboží:

Kupující je povinen převzetí zboží vždy písemně potvrdit prodávajícímu na tzv. dodacím listu. Odmítne-li kupující potvrdit písemně převzetí zboží, není prodávající povinen zboží dodat a nastává prodlení kupujícího jako věřitele, přičemž po dobu prodlení kupujícího nemůže nastat prodlení prodávajícího; a pokud nastalo, tak přestává běžet. Kupující podpisem dodacího listu stvrzuje soulad převzatého zboží s kupní smlouvou (množství, druh, jakost, balení atd.), ledaže vytkne vady zboží stanoveným způsobem dle těchto obchodních podmínek.

9.7 Prohlídka zboží, vytčení vad:

Kupující je povinen při převzetí zboží provést jeho pečlivou prohlídku, není však povinen otevírat jednotlivé Obaly zboží za účelem nahlédnutí dovnitř, ledaže by Obal jevil známky poškození. V případě, že budou zjištěny zjevné vady na předávaném zboží, je kupující povinen je uvést a přesně popsat na dodacím listu. Nedojde-li ke shodě ohledně výskytu vad, uvede každá smluvní strana své vyjádření k vadám a toto podepíše; každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení vyjádření. Kupující není povinen převzít zboží se zjevnými vadami, pokud by bránily řádnému užívání zboží a pokud nejde o vady jen drobné, kosmetické či vady, na něž se dle Reklamačních podmínek prodávajícího nevztahuje záruka. Nepřevezme-li kupující zboží a současně ani nesplní povinnost uvést přesně výskyt vad v dodacím listu opatřeném jeho podpisem, má se za to, že odmítl zboží převzít neoprávněně a dostal se jako věřitel do prodlení s převzetím zboží.

9.8 Zástupce kupujícího:

Pokud zboží za kupujícího přebírá jiná osoba, než statutární orgán, prokurista nebo pověřený zaměstnanec kupujícího nebo přepravce, je taková osoba povinna prokázat se zmocněním k převzetí zboží za kupujícího. Nebude-li ohledně osoby vystupující při dodání zboží za kupujícího předán prodávajícímu takový věrohodný doklad (plná moc, potvrzení o pracovním zařazení apod.), není prodávající povinen zboží dodat (předat této osobě) a nenastává v takovém případě jeho prodlení. Prodávající je však oprávněn (nikoli povinen) vydat zboží i takové osobě, která se neprokáže zmocněním splňujícím veškerá uvedená kritéria. Prodávající není povinen žádným způsobem zkoumat či ověřovat zmocnění předložené mu osobou vystupující za kupujícího. Riziko zneužití zmocnění nese v plné výši kupující.

9.9 Sankce prodávajícího:

Pokud bude prodávající v prodlení s Dodáním zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení, za každý den prodlení, nejvýše však 5 % z Ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení.

9.10 Sankce kupujícího:

Pokud bude kupující v prodlení s převzetím zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny zboží, s jehož převzetím je v prodlení, za každý den prodlení, nejvýše však 5 % z Ceny zboží, s jehož převzetím je v prodlení. Pokud bude kupující v prodlení s převzetím zboží, je dále povinen za takto neodebrané zboží (a proto dále skladované u prodávajícího) zaplatit prodávajícímu skladné ve výši 10, - Kč za každý den a každou paletu objednaného zboží. Prodávající má vedle smluvní pokuty nárok i na náhradu škody v části smluvní pokutu přesahující. Pokud prodlení kupujícího s převzetím zboží přesáhne 30 dnů, má tato skutečnost za následek zánik příslušné kupní smlouvy a prodávající je oprávněn zbožím neomezeně nakládat, přičemž povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu a skladné v této souvislosti není tímto dotčena.

9.11 Výhrada vlastnictví:

Předchází-li zaplacení Ceny zboží Dodání zboží, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku Dodání zboží. Pokud je Cena zboží či jakákoli její část hrazena kupujícím až po dodání zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením ceny zboží (dále jen "Výhrada vlastnictví"), přičemž neuhrazení byť jen části Ceny zboží způsobuje, že kupující se nestal vlastníkem ani části dodaného zboží; Výhrada vlastnictví se uplatňuje k jednotlivé dodávce zboží jako celku. Kupující bere na vědomí i možné trestněprávní souvislosti případného porušení vlastnického práva prodávajícího. Prodávající je oprávněn zboží, které je do doby úplného zaplacení Ceny zboží stále jeho vlastnictvím, kdykoli odebrat i svépomocí, přičemž za tím účelem je oprávněn kdykoli vstoupit na pozemky a do prostor kupujícího a za účelem takového vstupu i násilím překonat jakékoli jistící překážky (zámky, oplocení, závory apod.); k tomu dává kupující tímto výslovný souhlas.

9.12 Přechod nebezpečí škody na zboží:

Dodání zboží se uskutečňuje a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího následovně:

a) v případě Vlastní dopravy, bez ohledu na to zda vlastním vozidlem či prostřednictvím třetí osoby jako dopravce, zajišťuje prodávající nakládku zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, jakmile zboží překročí hranu nákladového prostoru vozidla a dosedne v jeho nákladovém prostoru

b) v případě Dopravy prodávajícím, bez ohledu na to zda vlastním vozidlem či prostřednictvím třetí osoby jako dopravce, zajišťuje si vykládku zboží v Místě dodání kupující a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, jakmile v Místě dodání začne zbožím v nákladovém prostoru vozidla manipulovat.

10. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

Délka záruky:

Prodávající poskytuje kupujícímu na prodávajícím vyráběné zboží záruku v délce 10 let. Podmínky záruky jsou upraveny dále v tomto článku a v Reklamačním řádu prodávajícího na Webové stránce v odkazu Reklamační řád.

10.1 Kvalita výrobků:

Celý výrobní proces zboží je řízen a dozorován dle vnitřních předpisů a nařízení. Od přistoupení ČR k Evropským společenstvím je hodnocení kvality výrobků a prokazování jejich shody s požadavky podle přijatých evropských norem. Výrobky podléhající harmonizovaným evropským normám jsou označovány značkou CE a mají vystavené ES - prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

10.2 Omezení záruky:

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku abnormálního, chybného nebo nepřiměřeného použití, neodborné manipulace se zbožím a na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou. Záruka se rovněž nevztahuje na odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti dodaného zboží, dále na odlišnosti způsobené vápenným nebo železitým výkvětem. Beton, ze kterého je zboží vyrobeno, se sestává z čistých přírodních materiálů - písek, štěrk, cement a voda. V důsledku tohoto složení dochází k přirozenému kolísání jejich vlastního přirozeného složení uvedených materiálů. Ve vazbě na další faktory působící během výroby a skladování zboží, zejména povětrnostní podmínky, může dojít ke kolísání barevných odstínů a ke vzniku tzv. vápenných výkvětů (vystoupení volného vápna, obsaženého v cementu, na povrch zboží) nebo ke vzniku tzv. železitých výkvětů (vystoupení sloučenin železa z použitého písku a štěrku na povrch zboží). Zabránit vzniku drobných barevných odlišností a výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevné rozdíly mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají naprosto žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti výrobků. Případné barevné rozdíly a výkvěty nelze proto z výše uvedených důvodů uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevných rozdílů a zmizení výkvětů. Záruka se rovněž nevztahuje na odlišnosti, způsobené desinfekčními přípravky na bázi sloučenin chlóru, které mohou způsobit částečné odbarvení povrchu betonových výrobků, a na vady, způsobené nesprávným použitím chemických rozmrazovacích látek v zimním období.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Rozhodné právo: Právní vztahy, na něž dopadají tyto obchodní podmínky, se vždy bez ohledu na povahu a státní příslušnost účastníků řídí českým právem. Pokud není v těchto obchodních podmínkách dále stanoveno jinak, řídí se podle § 262 Obchodního zákoníku tyto právní vztahy vždy Obchodním zákoníkem.

11.2 Odstoupení od smlouvy: Prodávající má právo okamžitě odstoupit od příslušné kupní smlouvy v případě, že by kupující při své obchodní a marketingové činnosti nepoužíval, pozměnil nebo jinak nedovoleně nakládal s obchodním označením jednotlivých druhů zboží vyráběných prodávajícím, či by jinak zneužil či poškodil práva a chráněné zájmy prodávajícího, což jsou případy, které smluvní strany pro tyto účely považují za podstatné porušení příslušné kupní smlouvy.

11.3 Dokumenty ke zboží: Kupující se zavazuje, že svým dalším odběratelům bude ke zboží řádně dodávat Návod k použití zboží prodávajícího, Prohlášení o shodě a Obchodní podmínky prodávajícího, upozornit jej na všechny podmínky záruky - včetně jejích omezení - a dále se zavazuje předat odkaz na Webovou stránku prodávajícího zejména s tím, že na uvedených stránkách jsou zveřejňovány závazné technologické postupy a doporučení ohledně používání jednotlivých výrobků (zboží).

11.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí následujícími dokumenty v uvedeném pořadí:

a) příslušnou kupní smlouvou,

b) platnými Obchodními podmínkami prodávajícího,

c) Reklamačním řádem prodávajícího, a

d) ve věcech těmito dokumenty výslovně neupravenými pak zejména Obchodním zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

11.5 Tyto obchodní podmínky prodávajícího nahrazují předchozí obchodní podmínky prodávajícího, včetně jejich případných změn a doplňků, pokud byly mezi smluvními stranami sjednány. Tyto obchodní podmínky prodávajícího lze změnit nebo doplnit pouze písemně, zpravidla číslovaným dodatkem.

V Praze dne 1.4.2010

 


Vyhledávání

Nákupní košík

(přejít přímo na obsah stránky)

Zboží celkem: 0 ks
Cena celkem: 0,- Kč
(cena bez DPH)
otevřít košík


Vytvořeno v eline   © 2007